ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริษัท นำพาทัวร์ แอนด์ เทรเวล จำกัด ใบอนุญาตนำเที่่ยวเลขที่่ 51/00543
dot
dot
ทัวร์ในประเทศ
dot
bulletโปรแกรมทัวร์ภาคเหนือ
bulletโปรแกรมทัวร์ภาคกลาง
bulletโปรแกรมทัวร์ภาคใต้
bulletโปรแกรมทัวร์ภาคตะวันออก-ประจวบฯ
bulletโปรแกรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletฮองกง,มาเก๊า,เซินเจิ้น,เวเนเชี่ยน
bulletลาว
bulletสิงคโปร์
bulletเมียนม่าร์
bulletเวียดนาม
bulletญี่ปุ่น
bulletจีน
bulletยุโรป
bulletตุรกี
bulletเกาหลี
bulletศรีลังกา-มัลดีฟส์
bulletมาเลเซีย
bulletกัมพูชา
bulletไต้หวัน
bulletมองโกเลีย แชงกรีล่า
bulletบรูไน
bulletเนปาล
bulletทิเบต
bulletจอร์แดน
bulletทวีปแอพริกา
bulletอียิปต์
bulletฟิลิปปินส์
bulletปากีสถาน
bulletดูไบ
bulletรัสเซีย
bulletอิหร่าน
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletภูฏาน
bullet อินเดีย
bulletอินโดนิเซีย
bulletอเมริกา แคนนาดา
dot
จองตั๋วเครื่องบิน
dot
bulletโปรโมชั้นตั๋วเครื่องบินในประเทศ
bulletโปรโมชั้นตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ
dot
จองโรงแรมออนไลน์
dot
bulletโปรโมชั่น โรงแรมในประเทศ
bulletจองโรงแรมในประเทศ
bulletจองโฮลเทล Hostel
bulletจองโรงแรมต่างประเทศ
dot
ประกันภัยการเดินทาง
dot
bulletประกันภัยไทยวิวัฒน์
dot
บริการเช่ารถ
dot
bulletบริการรถเช่า
dot
สาระต่างๆ
dot
bulletการขอวีซ่าแต่ละประเทศ
bulletภาพดาวเทียมอากาศ
bulletแผนที่ทั่วไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
แลกเปลี่ยนเงิน-โคราช
bullet สายการบินต่างๆ
ตารางการยื่นวีซ่าแต่ละประเทศ


การบินไทย
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
ตั๋วเครื่องบิน


ประเทศไต้หวัน : กรุงไทเป

ประเทศไต้หวัน : กรุงไทเป

ข้อมูลเบื้องต้น : ไทเป

ข้อควรรู้เมื่อไปทำงานไต้หวัน

การทำงานต้องมีสัญญาจ้าง
คนหางานต้องเข้ารับการตรวจโรคภายใน 3 วัน นับจากวันเดินทางเข้าสู่ไต้หวันและก่อนหรือหลัง 30 วัน ของทุกๆ 6 เดือน
คนหางานต้องยื่นขอใบถิ่นที่อยู่ และพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานีตำรวจภายใน 15 วัน นับจากวันเดินทางถึงไต้หวัน
นายจ้างต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานให้หลังจากผ่านการตรวจโรคครั้งแรก ภายในเวลา 15 วัน นับจากวันเดินทางถึงไต้หวัน และนายจ้างต้องยื่นคำร้องขอต่อสัญญาภายในเวลา 60 วัน ก่อนครบกำหนดอนุญาตทำงาน
นายจ้าง ประเภทของงานและสถานที่ทำงานต้องเป็นอย่างเดียวกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน
หากทำงานในตำแหน่งผู้อนุบาล เมื่อผู้ป่วยหรือคนชราที่ดูแลเสียชีวิตลงต้องเตือนนายจ้างให้ทำเรื่องขอ เปลี่ยนแปลงผู้ถูกดูแลภายในเวลา 30 วัน
ก่อนเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน ต้องสอบถามให้แน่ชัดก่อนว่าผู้ไปรับที่สนามบินเป็นใคร เช่น นายจ้าง บริษัทจัดหางาน และชื่อผู้ได้รับมอบหมาย
สิทธิและผลประโยชน์ระหว่างทำงานอยู่ในไต้หวัน

คนหางานจะได้รับค่าจ้างตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา แต่ต้องไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำของไต้หวัน
การจ่ายค่าจ้าง นายจ้างควรแนบรายการเงินเดือนอย่างละเอียดเป็นภาษาจีนและไทยให้เซ็นต์รับ
นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเต็มจำนวน แต่สามารถหักภาษีเงินได้เบี้ยประกันกองทุนประกันภัยแรงงาน และเบี้ยประกันสุขภาพได้ ทั้งนี้นายจ้างสามารถรวมค่าที่พักและอาหาร เป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างได้ แต่ไม่เกินเดือนละ 4,000 NT$ ตามแต่จะตกลงกันไว้ในสัญญาจ้าง
เวลาทำงานปกติไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละไม่เกิน 48 ชั่วโมง เมื่อมีการขยายเวลาทำงานล่วงเวลาให้คำนวณค่าจ้างทำงานล่วงเวลาตามกฎหมาย
เมื่อทำงานครบ 1 ปี นับตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป จะมีวันหยุดพักพิเศษประจำปีโดยมีค่าจ้างปีละ 7 วัน ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือป่วยเนื่องจากการทำงาน ในระหว่างที่รับการรักษาถือว่าลาป่วยเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่จะได้รับค่า จ้างตามปกติ
คนหางานต้องเสียภาษีเงินได้ ระหว่างที่ทำงานอยู่ในไต้หวันหากทำงานและพำนักในไต้หวันไม่ครบ 183 วัน ใน 1 ปีภาษี (1ม.ค.-31ธ.ค.) จะต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตรา 20 % แต่หากพำนักในไต้หวันครบ 183 วันใน 1 ปีภาษี (เช่นเดินทางเข้าไต้หวันก่อนหรือในวันที่ 1 ก.ค. และไม่ได้เดินทางออกจากไต้หวันจนถึงสิ้นปี) หรือในปีภาษีที่ผ่านมาครบ 183 วันแล้วและอยู่ต่อจนถึงปีที่ 2 จะเสียภาษีเงินได้ในอัตรา 6-10 %
ต้องยื่นแบบรายการเสียภาษีปีที่ผ่านมาในช่วง 1-31 พ.ค. ของปีถัดไป หากต้องเดินทางออกจากไต้หวันกลางปี ต้องยื่นแบบและชำระภาษีของปีนั้นให้เรียบร้อย ก่อนเดินทาง 7 วัน สรรพากรท้องที่จะคืนเงินภาษีส่วนที่จ่ายเกินให้เป็นเช็คหลังจากการยื่นแบบ แล้ว 4 เดือน
ผู้ที่แจ้งข้อมูลเงินได้เท็จ ต้องระวางโทษปรับ 2 เท่าของเงินภาษีที่หลบเลี่ยง ผู้ใดไม่ยื่นแบบ แสดงรายการเสียภาษีต้องระวางโทษปรับ 3 เท่าของเงินภาษีที่ต้องเสีย
เงินสะสมของคนหางาน

นายจ้างบางรายจะหักเงินสะสมไว้จากคนหางานร้อยละ 20-25 ของเงินเดือน และนำไปฝากธนาคารและจะคืนให้เมื่อทำงานครบสัญญา แต่การหักเงินดังกล่าวไม่มีกฎหมายบังคับแต่เป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับคนงานและถ้าหากคนหางานหลบหนี ก็จะถูกหักเงินสะสมที่หักไว้ทั้งหมด

กองทุนประกันภัยแรงงานและประกันสุขภาพ

กองทุนประกันภัยแรงงานเท่ากับร้อยละ 6.5 ของค่าจ้าง โดยนายจ้างจ่ายร้อยละ 70 รัฐบาลไต้หวันจ่ายร้อยละ 10 และคนหางานจ่ายสมทบร้อยละ 20
กองทุนประกันสุขภาพเท่ากับร้อยละ 4.25 ของค่าจ้าง โดยนายจ้างจ่ายร้อยละ 60 รัฐบาลไต้หวันจ่ายร้อยละ 10 และคนหางานจ่ายสมทบร้อยละ 30
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่คนหางานต้องรับผิดชอบ

ค่าลงทะเบียน 30 - 200 เหรียญไต้หวันต่อการรักษา 1 ครั้ง
การรักษาพยาบาลที่คลีนิค (คนไข้นอก) ต้องจ่าย 50 เหรียญไต้หวัน ถ้าเข้าโรงพยาบาลต้องจ่าย 100 เหรียญไต้หวัน
ถ้านอนพักรักษาในโรงพยาบาล (คนไข้ใน) ต้องจ่ายค่ารักษาตามประเภทของห้องพัก (ซึ่งแบ่งเป็นห้องพักสำหรับโรคฉับพลันและเรื้อรัง) และจำนวนวันที่นอนพักรักษา
สิทธิและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุน

เมื่อเจ็บป่วยจะได้รักษาฟรี ยกเว้นค่าใช้จ่ายในส่วนที่คนหางานต้องรับผิดชอบ
หากต้องสูญเสียอวัยวะจากการทำงานจะได้เงินทดแทน
หากเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าทำศพกับค่าจ้าง 5 เดือน และเงินทดแทนตามเงื่อนไข ดังนี้
*** กรณีเสียชีวิตนอกงาน จะได้รับเงินทดแทนตามอายุการเข้ากองทุน :
เข้ากองทุนไม่ครบ 1 ปี ได้รับเงินทดแทน 10 เดือน
เข้ากองทุน 1 ปี แต่ไม่ครบ 2 ปี ได้รับเงินทดแทน 20 เดือน
เข้ากองทุนเกิน 2 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ได้รับเงินทดแทน 30 เดือน
*** กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานไม่ว่าจะมีอายุงานนานเท่าใดจะได้รับเงินทดแทนเท่ากับค่าจ้าง 40 เดือน

ข้อดีของการทำงานอย่างถูกกฎหมาย

การทำงานอย่างถูกกฎหมาย นอกจากจะได้รับการคุ้มครองค่าจ้าง เงื่อนไขด้านแรงงานและสวัสดิการต่างๆ แล้ว ในระหว่างทำงานอยู่ในไต้หวัน หากไม่เคยมีประวัติทำผิดระเบียบกฎหมาย เมื่อเดินทางกลับประเทศก่อนครบสัญญาหรือครบสัญญาหรือเดินทางกลับเนื่องจากไม่ผ่านการตรวจโรค แต่หลังกลับประเทศไทยได้เข้ารับการรักษาจนหายขาดแล้วสามารถจะยื่นขอวีซ่าเดินทางเข้าสู่ไต้หวันทำงานได้อีก หลังจากที่เดินทางกลับประเทศแล้ว 1 วัน แต่ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ทำงานอยู่ในไต้หวันรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 6 ปี
การขับขี่ยานพาหนะต้องมีบัตรประจำตัวและใบอนุญาตขับขี่ติดตัวเสมอ

ข้อห้ามขณะทำงานในไต้หวัน

นัดหยุดงาน หรือปฏิบัติต่อนายจ้างด้วยความรุนแรง
หลบหนีนายจ้าง
เล่นการพนันทุกชนิด
ผลิตหรือมีของมึนเมา
ยาเสพติดทุกชนิด
ครอบครองอาวุธปืน
ฝ่าฝืนประเพณีของไต้หวัน
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง
ก่อความรำคาญและรบกวนผู้อื่นยามวิกาล
ทำลายทรัพย์สินของนายจ้าง
ทะเลาะวิวาทหรือชกต่อยทำร้ายร่างกาย
ผลพวงของการหลบหนีนายจ้าง
แรงงานต่างชาติที่ขาดงานติดต่อกัน 3 วัน โดยไม่สามารถติดต่อได้จะถูกเพิกถอบใบอนุญาตทำงานและถูกเนรเทศออกจากไต้หวัน ไม่มีสิทธิ์กลับเข้ามาทำงานได้อีก นอกจากนี้แรงงานผิดกฎหมายที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตยังจะมีโทษปรับตั้งแต่ 30,000-150,000 NT$

สาเหตุที่คนหางานถูกเลิกจ้าง
คนหางานจะต้องได้รับการตรวจโรคซ้ำภายใน 7 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงและจะถูกส่งกลับทันที หากตรวจพบว่าตั้งครรภ์ เป็นโรคจิต ติดยาเสพติดหรือเป็นโรคติดต่อ

เวลาทำการของหน่วยงานต่าง ๆ

ราชการ จันทร์-ศุกร์ เช้า 08.30 - 12.00 น.
บ่าย 13.30 - 17.30 น.
ธนาคาร จันทร์-ศุกร์ 09.00 - 15.30 น.
บริษัททั่วไป จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 18.00 น.
ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป 11.00 - 21.30 น.
11.00 - 21.00 น.หากท่านจะอยู่อาศัยในไต้หวัน
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป
(Thailand Trade and Economic Office)
No. 150 Fushing N. Road, 7th Floor, TAIPEI 104
โทรศัพท์ (886-2) 2712-1882
โทรสาร (886-2) 2713-0042
E-mail : mailto:thaidkr@telecom-plus.sn


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51โทรสาร 0 2575 1052

 

ข้อมูลนี้คัดลอกมาจากเว็บไซต์ของ กระทรวงต่างประเทศ http://www.mfa.go.th เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลทั่วไป หากท่านมีข้อแนะนำกรุณาติดต่อ webmaster @ www.numpatravel.com
สาระน่ารู้ประเทศต่างๆ

แอฟริกาใต้ : กรุงพริทอเรีย
ประเทศอังกฤษ : กรุงลอนดอน
ประเทศออสเตรีย : กรุงเวียนนา
กรุงแคนเบอร์รา : ออสเตรเลีย
ข้อมูลเบื้องต้น : ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประเทศสหรัฐอเมริกา : วอชิงตัน
ประเทศสวีเดน : สตอกโฮล์ม
สวิตเซอร์แลนด์ : กรุงเบิร์น
ประเทศสเปน : กรุงมาดริด
ประเทศศรีลังกา : กรุงโคลัมโบ
ประเทศเวียดนาม : กรุงฮานอย
ประเทศลาว เวียงจันทร์
ประเทศอิตาลี : กรุงโรม
ประเทศรัสเซีย : กรุงมอสโค
ประเทศเยอรมันนี : กรุงเบอร์ลิน
ประเทศอินเดีย : กรุงนิวเดลี
เม็กซิโก : กรุงเม็กซิโก ซีตี้
ประเทศมาเลเซีย : กัวลาลัมเปอร์
ประเทศฟิลิปปินส์:กรุงมะนิลา
ประเทศพม่า : กรุงย่างกุ้ง
ประเทศฝรั่งเศส : กรุงปารีส
ประเทศอียิปต์ : กรุงไคโร
ประเทศโปรตุเกส:กรุงลิสบอน
ปากีสถาน : กรุงอิสลามาบัด
ประเทศเบลเยี่ยม : กรุงบรัสเซลส์
ประเทศ บังคลาเทศ : กรุงธากา
บรูไน : บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ประเทศบราซิล : กรุงบลาซิเลีย
ประเทศเนปาล :กรุงกาฐมาณฑุ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ : กรุงเฮก
นิวซีแลนด์ : กรุงเวลลิงตัน
ประเทศนอรเวย์ : กรุงออสโลว์
ประเทศตุรกี : กรุงอังการา
เดนมาร์ก : กรุงโคเปนเฮเกน
ประเทศญี่ปุ่น : กรุงโตเกียว
ประเทศเซเนกัล : กรุงดาการ์
ซาอุดิอาระเบีย:กรุงริยาด
สาธารณรัฐเชค : กรุงปราก
ประเทศชิลี : กรุงซันติอาโก
ประเทศจีน : กรุงปักกิ่ง
ประเทศแคนาดา นครแวนคูเวอร์
ประเทศเคนย่า : กรุงไนโรบี
คูเวต
เกาหลีใต้
กัมพูชา
เอเธนส์Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท นำพา ทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่:  เลขที่ 286 มิตรภาพ 10 ต.ในเมือง อ. เมือง
จังหวัด : นครราชสีมา    รหัสไปรษณีย์ : 30000
เบอร์โทร :  044-288238  FAX: 044-288239   มือถือ :  081-8783709
สาขาเดอะมอล์ : ชั้นใต้ดิน หน้า ธ.ทหารไทย นครราชสีมา
เบอร์โทร :  044-288238  FAX: 044-288239   มือถือ :  081-8783709
อีเมล : numpatravel@gmail.com เว็บไซต์ : www.numpatravel.com